CLIENTEN

NPB LOGO.png

Veelgestelde vragen clienten

Hoeveel leefgeld krijg ik en wanneer wordt deze gestort?

Leefgeld is een wekelijks bedrag wat u op een leefgeldrekening ontvangt. Dit is bedoeld om uw eerste levensbehoefte van te betalen. De vaste lasten worden door de bewindvoerder vanuit de beheerrekening betaald. Het leefgeld verschilt per persoon, afhankelijk van het budget en gezinssituatie.

Bij NPB wordt het leefgeld wekelijks op maandag via internetbankieren overgemaakt op de leefgeldrekening. Afhankelijk van de snelheid van verwerking bij de bank staat het leefgeld op maandag middag, uiterlijk dinsdag op uw leefgeldrekening.

 

Wie controleert mijn bewindvoerder?

De kantonrechter houdt toezicht op de werkzaamheden van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet ieder jaar een jaarlijkse verantwoording afleggen bij de kantonrechter. Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de bankrekeningen en de schulden. Dit wordt de ‘Rekening en Verantwoording’ genoemd.

Wanneer bewind is toegewezen wordt de bewindvoerder verplicht binnen drie maanden een boedelbeschrijving te maken van alle goederen die onder bewind komen te staan. Dit wordt een ‘Boedelbeschrijving’ of ‘Opgave van vermogen’ genoemd.

De jaarlijkse verantwoording en de boedelbeschrijving krijgt u thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen en aan de bewindvoerder terug te sturen.

 

Wat kan ik van mijn bewindvoerder verwachten?

De bewindvoerder heeft als taak uw vermogen te beheren. Hiervoor wordt een budgetplan opgesteld aan de hand van uw inkomsten en uitgaven, welke sluitend moet zijn. Als er sprake is van een negatief budget onderzoekt de bewindvoerder welke maatregelen er genomen moeten worden om te komen tot een positief budget. De bewindvoerder probeert veel in overleg met u te doen, maar neemt, indien nodig, wel de beslissing in het voordeel van het budget.

 

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

• Hulp met het aanvragen van het bewind.

• Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.

• Declaraties indienen ziektekosten.

• Aanvragen van Toeslagen Belastingdienst.

• Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

• Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1.

• Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.

• Opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener.

• Jaarlijks opstellen plan van aanpak en bij een schuldenbewind een aanvullend plan van aanpak.

• Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter.

• Beheren van het Persoonsgebonden Budget.

 

Is uw beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor schulden die ontstaan zijn tijdens het bewind?

Tijdens het traject van stabilisatie of schuldhulpverlening kunnen we niet voorkomen dat de schuldenlast oploopt door incassokosten, rente of door instanties/ bedrijven die te laat de gegevens van de bewindvoerder invoeren.

Bij aanvang van onderbewindstelling doet de bewindvoerder een inventarisatie van alle schuldeisers met de bijbehorende schuldenlast om zo een passende oplossing te kunnen zoeken. Afhankelijk van uw schuldenlast zult u in een van de drie regelingen vallen. Dit kan de betalingsregelingen in het budget, een minnelijke schuldenregeling of een wettelijke schuldsanering zijn.

 

Wanneer stopt de onderbewindstelling?

De onderbewindstelling eindigt door een ‘verzoek tot opheffing van het bewind’ in te dienen bij de Rechtbank. Dit verzoek moet bij de kantonrechter worden ingediend. U kunt het verzoek zelf indienen of gezamenlijk met de bewindvoerder.

 

De onderbewindstelling kan daarnaast ook van rechtswege worden beëindigd. Dit gebeurt als:

• de cliënt overlijdt.

• de bewindvoering door curatele wordt vervangen.

• de termijn eindigt waarvoor het bewind is ingesteld.

Huisregels

 

NPB Bewind, Beheer & Coaching hanteert de volgende huisregels voor cliënten. 

 

Gedragsregels voor cliënten

 • Cliënten zijn niet agressief tegen medewerkers van NPB Bewind, Beheer & Coaching (hierna: NPB)

 • Er wordt niet gescholden of geschreeuwd tegen medewerkers van NPB.

 • Hieronder valt ook seksuele intimidatie tegen medewerkers.

 • Cliënten behandelen de medewerkers met respect.

 • Cliënten geven openheid in alle zaken die van belang zijn voor de dienstverlening en geven alle

 • wijzigingen (zoals nieuw telefoonnummer, ander email adres, verhuizing of samenwonen etc.) direct door.

 • Cliënten zullen geen dingen doen die de dienstverlening zullen tegenwerken.

 • Cliënten zullen hun post direct doorsturen naar NPB.

 • Cliënten zullen geen overeenkomsten afsluiten zonder toestemming van NPB.

 • Cliënten zullen niet overstappen naar een andere leverancier zonder toestemming van NPB.

 • Cliënten zullen geen inkomsten verzwijgen en onttrekken uit het bewind of curatele.

 

Waarschuwing en sancties bij overtreding van (één) of meer gedragsregels

 Bij de eerste overtreding: gesprek tussen u en de bewindvoerder en een mondelinge waarschuwing.

 • Bij de tweede overtreding: gesprek tussen u en de  bewindvoerder en een schriftelijke waarschuwing.

 • Bij de derde overtreding wordt de Kantonrechter geïnformeerd.

 

 

Regels omtrent betalingen

 • Iedere maandag wordt het leefgeld overgemaakt conform afspraak met NPB. Hier wordt niet van afgeweken.

 • Indien een cliënt(e) extra geld wilt, minder dan € 30,-, wordt dit uiterlijk 3 werkdagen van tevoren aangevraagd. NPB beoordeelt en beslist of er extra geld overgemaakt kan worden en wanneer het wordt overgemaakt. Indien er extra geld binnen die 3 werkdagen wordt aangevraagd, zal er niet eerder geld worden overgemaakt.

 • Indien een cliënt(e) extra geld wilt, meer dan € 30,-, wordt dit uiterlijk 2 weken van tevoren aangevraagd. NPB beoordeelt en beslist of er extra geld overgemaakt kan worden en wanneer het wordt overgemaakt. Indien er extra geld binnen die 2 weken wordt aangevraagd, zal er niet eerder geld worden overgemaakt.

 • Indien cliënten geld lenen van anderen, zonder overleg met de bewindvoerder, zal het geleende geld niet worden terugbetaald door de bewindvoerder. Cliënt(e)  zal dat zelf van het leefgeld moeten terugbetalen.

 

Communicatie

 • Cliënten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week via WhatsApp en e-mail berichten sturen en vragen stellen aan NPB.

 • Telefonisch is NPB bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Indien er niet wordt opgenomen, kan er worden ingesproken in de voicemail of een WhatsApp bericht worden verzonden. Wij zijn niet werkzaam op woensdagen.

 • NPB streeft ernaar om op werkdagen binnen 48 uur terug te bellen of te reageren op uw bericht.  

 

Overige regels

 • Cliënten zullen zelf onderzoeken op welke voorzieningen zij recht zouden kunnen hebben en gebruik van willen maken. Dit geeft cliënt(e) tijdig (uiterlijk 2 weken voor aanvraag) via e-mail door aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal de aanvraag indienen. Cliënt(e) dient alle benodigde stukken aan te leveren bij de bewindvoerder, indien daarom wordt gevraagd. Indien cliënt(e) hier niet (tijdig) aan. De instantie die de voorziening verstrekt zal een besluit nemen over de toekenning ervan. De bewindvoerder zal cliënt(e) daarvan op de hoogte brengen.

Verlies en/of diefstalBankpas

Bij verlies of diefstal van uw (leefgeld)-bankpas is het van belang dat u uw pas direct laat blokkeren door de ABN AMRO bank. Dit kan via het telefoonnummer: 0900 - 00 24

 

Door het formulier rechts in te vullen zorgen wij dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe bankpas voor u wordt aangevraagd. Een nieuwe bankpas ontvangt u meestal binnen vijf werkdagen na de aanvraag.

Bericht ontvangen!