KLACHTENPROCEDURE

NPB LOGO.png

Klachten Procedure

Horus-1.png

NPB Bewind is lid van de brancheverening Horus en hanteert daarmee de klachtenregeling van het Horus. 

Indien u niet tevreden bent over de handelswijze van de bewindvoerder, kunt u een klacht indienden. De volgende stappen kunt u ondernemen:

  1. U maakt eerst gebruik van de klachtenregeling zoals hieronder staat omschreven.

  2. Als u er met de klachtenregeling niet uitkomt kunt u de zaak voorleggen aan de   geschillencommissie van de branchevereniging (Horus).

  3. U kunt een brief sturen aan de kantonrechter.

Klachtenregeling NPB Bewind, Beheer & Coaching

Artikel 1

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

  • Organisatie/bewindvoerder: NPB Bewind, Beheer & Coaching

  • Klant: Een onder bewind gestelde over wie NPB Bewind, Beheer & Coaching tot bewindvoerder/mentor/curator is benoemd.

  • Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

  • Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van NPB Bewind, Beheer & Coaching.

 

Artikel 2

Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor klanten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk (Postbus 2203, 1000CE Amsterdam) en/of per e-mail (info@npbbewind.nl) te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

• Naam en adres van de melder

• De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht

• Een omschrijving van het bezwaar of de klacht

De klant ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Artikel 3

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst in behandeling genomen door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze formuleert de klacht zo nodig nader. De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:

a.   De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.

b.   De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.

c.   Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

d.   Het onderzoek neemt maximaal 4 weken in beslag.

Artikel 4

Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of de klacht:

a.   In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.

b.   In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of

c.   Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

Artikel 5

De klager wordt uiterlijk 6 weken na het indienen van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.

Artikel 6

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement.

 

Artikel 7

NPB Bewind, Beheer & Coaching is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten; dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 8

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling terzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 9

Deze regeling treedt inwerking op 1 juli 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.

Klacht indienen bij Horus

Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost is er een mogelijkheid de klacht na behandeling voor te leggen aan de geschillencommissie van Horus. Horus is de branchevereniging voor bewindvoerders. De klachtenregeling van Horus treft u aan op de webiste van Horus: https://www.horus.nl/media/1257/klachtenreglement.pdf

Klacht indienen bij de kantonrechter

Het is ook  mogelijk uw klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de kantonrechter. De kantonrechter is degene aan wie een  bewindvoerder verantwoording af moet leggen. De kantonrechter zal de klacht onderzoeken en indien nodig een zitting plannen om hoor en wederhoor te plegen bij zowel de cliënt als de bewindvoerder.