CURATELE

NPB LOGO.png

De Curator

De onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger en treedt voor hem op en behartigt de financiële en persoonlijke belangen van de onder curatele gestelde. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven.

De curator behartigt de belangen van de onder curatele gestelde. Zo vertegenwoordigt de curator de onder curatele gestelde als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De curator betrekt de onder curatele gestelde wel altijd zoveel mogelijk bij wat er moet gebeuren en curator stimuleert de onder curatele gestelde om zoveel mogelijk om zelf beslissingen te nemen, als hij daartoe in staat is.

Als de onder curatele gestelde daar niet toe in staat is beslist de curator samen met de hulpverlener bijvoorbeeld over de medische behandeling of over het zorgplan. De curator kan ook op persoonlijk vlak advies geven, bijvoorbeeld over het wel of niet omgaan met bepaalde mensen. Hij bepaalt de verblijfplaats van de betrokkene, tenzij het om een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis gaat. Meer algemeen kan nog worden gezegd dat aan de curator alle bevoegdheden toekomen die hij voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft, behalve het vertegenwoordigen van hoogstpersoonlijke rechtshandelingen. Dit bij een rechtshandeling waarbij het zozeer op de mening van de onder curatele gestelde zelf aankomt, dat alleen hij mag beslissen. Daarom kan de curator bijvoorbeeld geen testament voor de wilsonbekwame onder curatele gestelde maken, of familierechtelijke handelingen namens hem verrichten (zoals het erkennen van diens kind) of namens de onder curatele gestelde een schriftelijke wilsverklaring geven, waarbij de toestemming voor medische verrichtingen wordt geweigerd.

De inkomsten van de onder curatele gestelde - veelal de uitkering - moeten in de eerste plaats worden besteed aan zijn verzorging.

Bij bepaalde ondercuratelestellingen is de taak van de curator beperkter en gelden voor de onder curatele gestelde minder beperkingen. Dit is het geval als de onder curatele gestelde vanwege gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele is gesteld. Zo’n onder curatele gestelde mag met toestemming van de curator een huwelijk aangaan.

Aanmeldforumlier Curator

Bericht ontvangen!